De doelgroepen

Op de zorgboerderij zijn mensen van jong tot oud werkzaam. Er is een aanbod voor een brede doelgroep op de zorgboerderij, denk aan mensen met een verstandelijke beperking, autisme, ADHD, NAH, alzheimer en psychische problematiek. Ook biedt de zorgboerderij plaats aan jongeren en volwassenen die de draad in hun leven weer op moeten pakken. De zorgboerderij kan dan onderdeel zijn van een reďntegratietraject waar de zorgvrager structuur, ritme en werknemersvaardigheden kan opdoen.

 

PGB en Zorg In Natura

De dagbesteding die op de boerderij gegeven wordt gebeurd op basis van PGB en Zorg In Natura.

 

Zorgboeren Zuid-Holland

Zorgboerderij “Tro Tardi” is aangesloten bij Zorgboeren Zuid-Holland. Deze organisatie behartigt de belangen van aangesloten zorgboeren en zorgvragers uit Zuid-Holland. Zij bemiddelen tussen vraag en aanbod en bieden scholing aan zorgboeren door middel van studiegroepavonden, cursussen en opleidingen.
Ook hanteren wij als aangesloten zorgboeren een kwaliteitssysteem dat de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg op het bedrijf waarborgt.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.zorgboerenzuidholland.nl

 

Van kennismaking tot evaluatie

We starten met een opvraag van het dossier om te kijken of de zorgvraag passend is op de zorgboerderij. Met deze informatie wordt zorgvuldig omgegaan. Wanneer we denken dat het passend is, kan er een kennismakingsgesprek gepland worden. De zorgvrager wordt dan uitgenodigd op de boerderij voor een rondleiding, zodat er een indruk opgedaan kan worden van beide kanten. Wanneer de indruk prettig is, kan er een proefdag meegelopen worden. Klikt het van beide kanten? Dan kan men zich aanmelden. De aanmelding loopt via Zorgboeren Zuid-Holland, zij zullen een intakegesprek inplannen. Vervolgens vindt het intakegesprek plaats. Tijdens dit intakegesprek zijn zowel de zorgvrager, medewerkers van de zorgboerderij en de organisatie Zorgboeren Zuid-Holland aanwezig. Door Zorgboeren Zuid-Holland wordt een overeenkomst afgesloten en een (start-) functioneringsplan opgesteld waarbij er gepeild wordt wat de behoeften van de zorgvrager zijn en hoe deze kunnen aansluiten bij de activiteiten die de zorgboerderij aanbiedt. Tevens worden er afspraken gemaakt over werkdagen en–tijden en financiële vergoedingen. Vervolgens kan de zorgvrager aan de slag gaan op de zorgboerderij.

 

Na 3 tot 6 maanden wordt er geëvalueerd, wat regelmatig wordt herhaald. De evaluaties hebben tot doel om de voortgang en tevredenheid van de zorgvrager te bespreken.

 

Aanmelden

Geďnteresseerden kunnen zich aanmelden via Zorgboeren Zuid-Holland (info@zbzh.nl) of via de begeleiding (trotardi@zbzh.nl of 06-22604413).

Periodieke evaluaties

Proefdag

Tekstvak: DOELGROEPEN

Rust, ruimte en regelmaat voor diverse doelgroepen